REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FAKTOR

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym FAKTOR pod adresem www.faktorsklep.pl (zwanym dalej „Sklepem Internetowym”) prowadzonym przez Renatę Nowak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Nowak Renata Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAKTOR z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Jana Dekana 6E, posiadającą NIP 697-101-04-41 oraz REGON 410254803, tel. 65 526 62 28, e-mail biuro@faktorsklep.pl (zwaną dalej „Sprzedawca” lub „FAKTOR”), a także zasady korzystania z konta założonego przez Kupującego w celu dokonania zakupu produktów.

 2. Sklep działa w na stronie internetowej pod adresem: http://www.faktorsklep.pl .

 3. Kupujący przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.

 4. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 2. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

 3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

 5. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów oferowanych przez FAKTOR w Sklepie Internetowym. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, z wyjątkiem § 7 i 8 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Konsumentów oraz § 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców.

 2. Definicje :

 1. FAKTOR lub Sprzedawca – Nowak Renata Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAKTOR z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Jana Dekana 6E, posiadającą NIP 697-101-04-41 oraz REGON 410254803,

 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Nowak Renata Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAKTOR dostępny na stronie internetowej pod adresem www.faktorsklep.pl,

 3. Klient lub Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub osoba prawna; lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej działać mogą tylko i wyłącznie osoby prawidłowo umocowane do ich reprezentowania,

 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego,

 5. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta,

 6. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,

 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 8. Magazyn – magazyn Sprzedawcy zlokalizowany pod adresem siedziby firmy FAKTOR w Lesznie (64-100) przy ul. Jana Dekana 6E,

 9. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy oraz zasady postępowania reklamacyjnego,

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego (Formularza zamówienia) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie lub faksem, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostawy towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia,

 11. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym,

 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie.

 13. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

§ 2. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne drogą elektroniczną w postaci nieodpłatnego prowadzenia konta Kupującego obejmującego dane wykorzystywane przy zawieraniu umów sprzedaży oraz usługę zawierania na odległość umów sprzedaży. W celu świadczenia Usług elektronicznych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o świadczenie Usług elektronicznych. Umowa ta jest zawierana w momencie rejestracji konta w Serwisie przez Kupującego za pomocą linku udostępnionego przez Sprzedawcę.

 2. Do zawarcia umowy sprzedaży towaru proponowanego przez FAKTOR niezbędne jest podanie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych przy rozpoczęciu procedury zawierania umowy, a następnie odpowiednie postępowanie stosownie do pojawiających się komunikatów.

 3. Wskazanie przez Klienta danych, o których mowa w ust. 2 może nastąpić jednorazowo przez rejestrację konta obejmującego te dane (w takim wypadku składanie zamówień wymaga każdorazowego zalogowania się zarejestrowanego Klienta przy użyciu ustalonego hasła/loginu) albo za każdym razem przy składaniu zamówienia przez wypełnienie formularza osobowego.

 4. Na utworzonym koncie gromadzone są dane oraz informacje podane przez Klienta i dotyczące jego zakupów w Sklepie Internetowym. Świadczenie usług w ramach konta utworzonego na stronie Sklepu Internetowego ma charakter bezterminowy. Klient obowiązany aktualizować dane zawarte na koncie. Dla potrzeb konkretnej umowy wiążące dla Stron są dane na koncie według stanu z chwili zawierania tej umowy. Niezależnie od postanowień § 8 ust. 6, Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z FAKTOR dotyczącą konta w każdym czasie przez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy przy zachowaniu 14 dniowego okresu wypowiedzenia. W takim wypadku konto obejmujące dane Klienta podlega usunięciu po upływie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy dotyczącej konta nie ma wpływu na umowy w trakcie realizacji.  

 5. W celu dokonania rejestracji konta należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie danych, a w szczególności: imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub siedziby, adresu do dostawy, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z e-mailem i utworzonym hasłem. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem, a FAKTOR, której przedmiotem są usługi elektroniczne świadczone przez FAKTOR na warunkach określonych w Regulaminie.

 6. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie Internetowym, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z usług Sklepu Internetowego oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu, jako Klienta.

 7. W przypadku zapomnienia przez Kupującego hasła do swojego konta należy skorzystać z odnośnika „Zapomniałeś hasła?”, a przy zapomnieniu adresu e-mail (login) należy skontaktować się z administratorem sklepu internetowego (biuro@faktorsklep.pl).

 8. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego, Klient powinien dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Internet Explorer 8 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od uruchomienia skryptów Java Script oraz akceptacji cookies (Polityka cookies jest dostępna w Serwisie).

 9. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku wadliwości świadczenia Usługi elektronicznej. Reklamacja taka składana może być pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3. ZAMÓWIENIA

 1. Umieszczenie towaru w sklepie FAKTOR należy traktować jako zaproszenie do składania ofert zakupu (zamówień) przez Klienta.

 2. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.faktorsklep.pl. Klient dokonuje wyboru towaru, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku związanego z polem „Dodaj do koszyka”. Przechodząc do składania zamówienia – po uprzednim wypełnieniu formularza osobowego, założeniu konta lub zalogowaniu się do konta wcześniej założonego – Klient w Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostarczenia towaru dla Klienta i formy płatności za kupowany towar.

 3. Formułując zamówienie (w Koszyku), Klient wskazuje:

 1. zamawiany towar, w tym ilość sztuk,

 2. imię i nazwisko bądź pełna nazwa firmy przedsiębiorcy,

 3. adres,

 4. w przypadku przedsiębiorców numer NIP,

 5. adres do wysyłki zamówionych towarów,

 6. numer telefonu kontaktowego Klienta oraz adres poczty elektronicznej (e-mail),

 7. sposób dostarczenia towaru, co ma wpływ na koszt dostarczenia towaru,

 8. sposób płatności za towar,

 9. czy na sprzedawany towar ma zostać wystawiona faktura VAT czy paragon,

 1. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych towarów konieczne jest podanie przez Klienta danych identyfikujących osobowych określonych w ust. 3 powyżej. W przypadku gdy Klient przed naciśnięciem przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zamknie stronę internetową lub w inny sposób wycofa się z kontynuacji składania zamówienia, zamówienie zostanie anulowane i przestaje wiązać Sprzedającego oraz Klienta.

 2. Klient wypełniając Formularz rejestracyjny lub Formularz zamówienia, zaznaczając pole „check box” „Akceptuję Regulamin oraz Politykę prywatności” oraz klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie Sklepu internetowego: Logowanie/Rejestracja w Formularzu rejestracyjnym lub „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w Formularzu zamówienia oświadcza i potwierdza, że:

 1. podane w w/w formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,

 2. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

 3. zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać.

 1. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku związanego z polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia.

 2. Do momentu uruchomienia przez Klienta linku związanego z polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych towarów (zawartości koszyka). W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 3. Na adres poczty elektronicznej Klienta (e-mail) wskazany podczas rejestracji  lub w formularzu osobowym FAKTOR wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru.

§ 4. CENY TOWARÓW

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Powyższe ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki.

 2. Sprzedawca uprawniony jest do dokonywania zmian cen towarów. Zmiany te nie mają jednak wpływu na złożone wcześniej zamówienia. Wiążąca dla stron umowy jest cena widoczna przy towarze w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia.

 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia oraz kosztach dostarczenia towaru, przedstawiana jest Klientowi przed złożeniem zamówienia, po dokonaniu przez niego wyboru formy dostarczenia towaru i sposobu płatności.

 4. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub faktura VAT według wyboru Klienta. Powyższy wybór dokonywany jest w momencie składania zamówienia.

§ 5. FORMY PŁATNOŚCI

 1. FAKTOR akceptuje następujące formy płatności:

 1. zapłata gotówkowa w kasie FAKTOR,

 2. przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

 3. zapłata przy odbiorze (za pobraniem).

 1. Zapłata ceny powinna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy, chyba, że Kupujący wybrał zapłatę przy odbiorze (za pobraniem) albo zapłatę gotówkową w kasie FAKTOR. W tych przypadkach zapłata następuje odpowiednio przy dostarczeniu przesyłki dla Kupującego albo najpóźniej przy odbiorze towaru w siedzibie FAKTOR. Wydłużenie terminu zapłaty możliwe jest po odrębnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

§ 6. DOSTAWA TOWARU

  1. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba FAKTOR.

  2. Dostarczenie towaru następuje albo przez FAKTOR przy pośrednictwie firmy kurierskiej wskazanej w ust. 6 albo przez odbiór towaru przez Kupującego z siedziby FAKTOR. Zamówiony przez Kupującego towar – w przypadku jego dostarczania przez FAKTOR – wysyłany jest na adres wskazany przez Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w przypadku, gdy towar znajduje się w Magazynie, w przeciwnym razie w ciągu 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

  3. W przypadku, gdy konieczne jest ustalenie z Kupującym sposobu dostarczenia towaru lub jego kosztów albo, gdy Kupujący wybrał sposób zapłaty inny, niż za pobraniem – nie później niż w ciągu 5 dni roboczych odpowiednio od ustalenia sposobu dostarczenia lub jego kosztów albo od zapłaty. Zasady te odnoszą się odpowiednio także do odbioru towaru przez Kupującego.

  4. O wysłaniu towaru (przekazaniu go firmie kurierskiej) bądź jego gotowości do odbioru przez Kupującego w przypadku wyboru tej opcji dostarczenia, FAKTOR niezwłocznie powiadomi Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazując numer listu przewozowego bądź innego dokumentu, na podstawie którego zapewniona jest dostawa towaru

  5. W przypadku przeszkody w zachowaniu terminu wskazanego w ust. 2 i 3, FAKTOR niezwłocznie poinformuje o tej okoliczności Kupującego wskazując przewidywany najszybszy termin wysyłki towaru.  

  6. Zakupiony towar, który ma być dostarczony przez Sprzedawcę wysyłany jest przez FAKTOR za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274) przy ul. Mineralnej 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368.

  7. Towar dostarczany jest jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  8. Koszt dostarczenia towaru dla Kupującego ponosi Kupujący .

  9. Koszt dostarczenia towaru zależy od wielkości przesyłki i wybranego sposobu zapłaty. Koszt przesyłki standardowej (nie przekraczającej długości 200 cm) wynosi, w przypadku zapłaty przy odbiorze (za pobraniem) – 21,00 zł, a w przypadku płatności przelewem online – 18,00 zł.

  10. O koszcie dostarczenia towarów zamówionych przez Kupującego informowany jest on przed złożeniem zamówienia. W przypadku ustalenia, iż długość przesyłki przekracza 200 cm – co może nastąpić także po zawarciu umowy – koszt dostarczenia towaru kształtuje się indywidualnie z uwzględnieniem stawek przewoźnika. O wysokości kosztów dostarczenia FAKTOR powiadomi Klienta telefonicznie lub poczta elektroniczną niezwłocznie po ich ustaleniu.

  11. Paragon lub fakturę VAT Sprzedawca dołącza do przesyłki.

  12. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Sklepu Internetowego, FAKTOR może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.

  13. Klient może dokonać wyboru możliwości odbioru osobistego towarów w FAKTOR nawet pomimo wcześniejszego wyboru innego sposobu dostarczenia przez FAKTOR, jednak wyłącznie w przypadku, gdy zamówiony towar nie został jeszcze przekazany przez Sprzedawcę firmie kurierskiej celem dostarczenia dla Klienta. O gotowości towaru do odbioru FAKTOR informuje telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Towar postawiony do dyspozycji Klienta powinien zostać odebrany przez niego w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru.

  14. Z chwilą odbioru zamówienia na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem rzeczy, w tym ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty towarów.

  15. Czas dostarczenia towarów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin ten obejmuje czas skompletowania zamówionych towarów powiększony o czas oczekiwania na zapłatę, czas ustalenia kosztów dostarczenia oraz czas dostawy towaru.

  16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn zawinionych przez Klienta.

  17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki przez Klienta

§ 7. REKLAMACJE

 1. FAKTOR ponosi odpowiedzialność za wady produktu na podstawie ustawy.

 2. Wszystkie towary przedstawiane w sklepie internetowym są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych, a także zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres FAKTOR podany w Regulaminie. Formularz reklamacyjny stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 3. Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

 2. oznaczenie umowy i datę zawarcia umowy dotyczącej towaru, w którym stwierdzono wady z powołaniem się na fakturę VAT lub paragon,

 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

 4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, w tym opis wady, datę i okoliczności jej stwierdzenia.

 1. Reklamacji nie podlegają wady lub uszkodzenia spowodowane przez Kupującego, w tym uszkodzenia powstałe z powodu niewłaściwego montażu lub używania towaru.

 2. FAKTOR rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej i kompletnej postaci.

 3. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przy zachowaniu warunków przewidzianych w ustawie. Może on także wybrać żądanie usunięcia wady towaru albo wymiany go na wolny od wad – w obu wypadkach przy zachowaniu warunków ustawowych.

 4. W przypadku reklamacji Sprzedawca zwraca Klientowi poniesione przez niego koszty dostarczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie wyłącznie na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania towaru od firmy kurierskiej, którą posługuje się Sprzedawca albo odebrania towaru bezpośrednio z siedziby FAKTOR osobiście przez Kupującego lub przez przewoźnika wybranego przez Kupującego. Do zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą pocztową na adres Sprzedawcy.

 2. Szczegółowa informacja dotycząca wykonywania uprawnienia do odstąpienia od umowy zawarta jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Przy dokonywaniu odstąpienia Konsument może wykorzystać wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku skutecznego złożenia takiego oświadczenia umowa uważana jest za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrócenia sobie otrzymanych świadczeń.

 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt przesyłki). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar powinien zostać zwrócony w opakowaniu stosownym do jego właściwości, a w miarę możliwości w opakowaniu, w którym został dostarczony. Zwracany towar należy zaopatrzyć w dowód dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.

 6. Powyższe zasady odnoszą się także do odstąpienia od umowy w zakresie prowadzenia konta. Termin czternastodniowy liczony jest wówczas od dnia rejestracji tego konta.

§ 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Zawarte poniżej postanowienie Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi (firmie kurierskiej) przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 4. W razie przesłania towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika (firmy kurierskiej) Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi w szczególności odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem winny być rozpatrywane w trybie negocjacji, jeśli jednak one okażą się bezskuteczne zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U z 1997r Nr 133 poz. 833) dane osobowe Klienta przechowywane są w zbiorze danych firmy FAKTOR. Dane te są przetwarzane i wykorzystywane w celu realizacji zamówienia.

 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Sklepie Internetowym jest FAKTOR. FAKTOR z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.   

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością FAKTOR w zakresie zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji. Udostępnienie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w § 2 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w § 2, przy czym Klienci mogą przeglądać Sklep Internetowy oraz zamieszczone w nim towary bez uprzedniej rejestracji konta oraz podawania danych osobowych.

 4. Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji konta oraz w formularzu osobowym są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Sklepie Internetowym  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez FAKTOR informacji o spółce i jej towarach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 5. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez FAKTOR i za zgodą Klientów.

 6. W przypadku uzyskania przez FAKTOR wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu Internetowego niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, FAKTOR może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 7. FAKTOR zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przywołanej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy FAKTOR zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez FAKTOR danych osobowych innemu niż FAKTOR administratorowi danych.

 8. FAKTOR zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych, a także możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa § 8 Regulaminu, a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. FAKTOR może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec FAKTOR lub też gdy FAKTOR uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu FAKTOR nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu FAKTOR, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie towaru.

 2. FAKTOR uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie 14 dni od momentu udostępnienia w Sklepie Internetowym na stronie www.faktorsklep.pl, chyba że FAKTOR wskaże inny, późniejszy termin wejścia zmian w życie. Zmiana nie ma zastosowania do umów wcześniej zawartych, do których stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym.

 3. Klient, który dokonał założenia konta w Sklepie Internetowym FAKTOR zostanie powiadomiony o takich zmianach na stronie sklepu internetowego, a także przez przesłanie nowego Regulaminu pocztą elektroniczną. Klient taki uprawniony jest do odstąpienia od umowy dotyczącej konta. Zmiana Regulaminu nie rzutuje na zawarte wcześniej umowy sprzedaży, do których stosuje się Regulamin o treści obowiązującej w dacie zawarcia umowy.

 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FAKTOR  w ramach Sklepu Internetowego  będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Renata Nowak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAKTOR, ul. Jana Dekana 6E, 64-100 Leszno, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Renata Nowak – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAKTOR

ul. Jana Dekana 6E, 64-100 Leszno

 Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:  …………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy*/odbioru*

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta(-ów)*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta(-ów)*

Data

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

                                                                                                                      ……………………………………………………                                                                                                                            (miejscowość, data)

Od:

…………………………………………

        (imię i nazwisko)

…………………………………………

 …………………………………………

      (adres Kupującego)

………………………………………..

     (e-mail i nr telefonu)

Do:

Renata Nowak – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAKTOR

ul. Jana Dekana 6E, 64-100 Leszno

biuro@faktorsklep.pl; +48 65 526 62 28 

…………………………………………

        (data zamówienia)

REKLAMACJA TOWARU

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……..……………  (faktura ……………../paragon ……………..) towar jest wadliwy.

Wada polega na (podać opis wady) …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona (podać okoliczności i termin)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

W związku z powyższym:

a)      Żądam wymiany towaru na nowy*

b)      Żądam nieodpłatnej naprawy towaru*

c)       Oczekuję obniżenia ceny towaru o kwotę .…………….. (słownie ………………….…… …………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na rachunek bankowy/ przekazem pocztowym na mój adres*

d)      Odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na rachunek bankowy *

………………………………………………………

                   (podpis)

* niepotrzebne skreślić