produkt_faktor-sklep_0292_lob_produkty_yeti_klodka_kl40_41_ypcv_foto