UR47-0160-LPS01_uchwyt-ur47-grafit-strukturalny-rozstaw-160-mm